Van afwateringsloot naar                 
 stromend beekdallandschap
 
LANDSCHAPSONTWIKKELING RHEE-UBBENA  
line decor

Gebiedsvisie

Uit de voorgaande analyses is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in het onderzoeksgebied. Voor het gebied van de Smeerveensche Loop en de es van Rhee dient de gebiedsinventarisatie als basis voor de gebiedsvisie en de visiekaart. Er is een afweging gemaakt op kenmerken en analyse van het gebied en de analyse en wensen van de actoren. Aan het gebied worden streefbeelden gekoppeld (potenties). Deze streefbeelden zijn met behulp van het Handboek Natuurdoeltypen uitgewerkt. In dit rapport worden natuurdoeltypen aangehouden die onder de hoofdgroep halfnatuurlijk vallen.

De nummers die achter het natuurdoeltype worden genoemd, corresponderen met de nummers in het handboek. Het eerst getal staat voor de hoofdgroep, in dit geval hoofdgroep 3 halfnatuurlijk. Het tweede getal staat voor het natuurdoeltype.

Per natuurdoeltype wordt omschreven waar het in het onderzoeksgebied voor kan gaan komen. Dit is globaal aan de hand van de bodemkaart (zie figuur 2-4) en aan de hoogteligging (beekdal en dekzandruggen) vastgesteld en verwerkt in deze gebiedsvisie. De natuurdoeltypen zijn in de visiekaart weergegeven (zie figuur 6-1) en geven dus de globale positie weer waar deze voorkomt. Het is niet vast te stellen waar de grenzen precies lopen, het is dan ook een schets.

De natuurdoeltypen zijn:
Stromend beekdal met langzaam stromende bovenloop (3.6). Natte natuur met natte strooiselruigte (3.25), nat schraalgrasland (3.29), Dotterbloemgrasland van beekdalen (3.30) en Nat, matig voedselrijk grasland (3.32). Droge natuur met de natuurdoeltypen: Droog schraalgrasland van de hogere gronden (3.33) en Bloemrijk grasland van het zand- en veengebied (3.38).

Op de es van Rhee wordt het natuurdoeltype: Akker op basenarme gronden (3.51) uitgewerkt.

De natuurdoeltypen zijn in de visiekaart verbeeld. Naar aanleiding van de actorenanalyse blijken er een aantal toevoegingen te zijn voor de kaart. Zoals de vrijwaringszone voor uitbreding van de A28. Deze toevoegingen zijn verbeeld in de ‘visiekaart met toevoegingen’.

Visiekaart

visiekaart

 

Visiekaart + toevoegingen

visiekaart + toevoegingen


Hoofdstuk 6: Gebiedsvisie.pdf