Van afwateringsloot naar                 
 stromend beekdallandschap
 
LANDSCHAPSONTWIKKELING RHEE-UBBENA  
line decor

Actoreninventarisatie

In deze actoreninventarisatie worden de accenten van het vigerende beleid van de betrokken overheidspartijen uitgewerkt (rijk, provincie, gemeente en waterschap). Deze accenten zijn relevant voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de Smeerveensche Loop. Verder wordt duidelijk welk vigerend beleid van belang is en hun uitwerking heeft op het onderzoeksgebied.

In de paragraaf waarin het beleid van het rijk is onderzocht, wordt de Nota Ruimte, het Waterbeheer 21ste eeuw en de Kaderrichtlijn Water uitgewerkt. De Nota Ruimte stelt dat er aandacht besteedt moet worden aan het behouden en verbeteren van de balans tussen groen en verstedelijking. Verder moet gekeken worden naar een optimale aansluiting van het watersysteem en moeten nadelige effecten voorkomen worden, het Waterbeheer 21ste eeuw en de Kaderrichtlijn Water zijn hier instrumenten voor. Ook in dit kader kan de Smeerveensche Loop van grote betekenis zijn. Bij het waterschap Noorderzijlvest is het bekend dat er in benedenstrooms gebied problemen zijn. In de zomer zijn de agrarische percelen te droog en in de winter te nat. Een oplossing voor het gebied is om water vast te houden. Hiermee kan dan voldaan worden aan de gestelde opdracht vanuit Waterbeheer 21ste eeuw en Kader Richtlijn water. Er moet gekeken worden naar mogelijkheden voor vasthouden, bergen en afvoeren van het hele watersysteem.

Het provinciale beleid is onderzocht met behulp van het Provinciaal Omgevingsplan (POPII), en de Regiovisie Groningen-Assen. In het POP II wordt het gebied ook positief beoordeeld. Het gebied wordt aangemerkt als waardevol gebied voor weidevogels, steltlopers en ganzen. Verder bevat het gebied aardkundige waarden en botanische waarden.

Vanuit de beleidsdocumenten wordt aangegeven dat het gebied belangrijk is en dat het op veel vlakken kan bijdragen. Toch komt dit niet terug in de functie van het gebied en in het ondernemen van acties om het gebied op een andere manier te gaan gebruiken. Vooral de huidige agrarische functie legt hier zijn stempel op.

Het gemeentelijke beleid van de gemeente Assen is uitgewerkt met Structuurvisie Stadsrandzone Assen en Bestemmingsplan Buitengebied 2003. Door de nieuwe ontwikkelingen (m.n. de westelijke stadsrandzone) moet naar een goede balans gezocht worden tussen natuur en stedelijke ontwikkeling. De gemeente Assen heeft een deel van het onderzoeksgebied aangemerkt als Groene Mal. Hiermee geeft de gemeente Assen aan dat het gebied belangrijk genoeg is om vrijgesteld te worden voor stedelijke ontwikkeling (bebouwing).

Hoofdstuk 4: Actoreninventarisatie.pdf

Actorenanalyse

In de actorenanalyse worden de standpunten, kansen en belemmeringen omschreven van de betrokken partijen in het onderzoeksgebied. De standpunten zijn van belang voor het maken van de juiste beslissingen in de gebiedsvisie. Op deze manier kan er op politiek niveau draagvlak worden gecreëerd voor de uitvoering van het project van de Smeerveensche Loop. De standpunten die in dit hoofdstuk zijn verwerkt, zijn verzameld aan de hand van interviews met de partijen. Er is vooraf aan het onderzoek besloten om de bewoners van de omliggende dorpen en de grondeigenaars op dit moment buiten het onderzoek te laten. Het is van belang om in een later stadium de bewoners in het omliggende gebied op de hoogte te brengen van de plannen, dit moet o.a. gebeuren om draagvlak voor natuurontwikkeling onder de bewoners te creëren. De grondeigenaren zijn projectontwikkelaars, zij hebben enige jaren geleden de grond van de toenmalige grondeigenaren op gekocht. In de tijd van overname was er sprake van dat de gemeente een gedeelte van het onderzoeksgebied wilde gebruiken voor stedelijke ontwikkelingen. De projectontwikkelaars hebben de grond opgekocht en ideeën opgeschreven voor woningbouw in het gebied.

De actoren die benadert zijn tijdens dit onderzoek zijn:

 • - Staatsbosbeheer (vanwege twee percelen in het onderzoeksgebied die onder   beheer van Staatsbosbeheer vallen).
  - De provincie Drenthe
  - De gemeente Assen
  - Waterschap Noorderzijlvest
  - Stichting Landschapsontwikkeling Rhee-Ubbena (LoRU)
  - Project het Regiopark
  - Stichting Het Drentse Landschap

Uit de actorenanalyse blijkt bijvoorbeeld dat het waterschap Noorderzijlvest en Stichting Het Drentse Landschap op dit moment geen mogelijkheden hebben voor uitvoering en alleen ideeën geven voor de inrichting. Het waterschap Noorderzijlvest krijgt opdracht van de provincie Drenthe en stuurt zelf niet aan op plannen voor natuurontwikkeling. De Stichting Het Drentse Landschap heeft geen percelen in het gebied in beheer en ontwikkeld daarom ook geen plannen.

De provincie Drenthe en de gemeente Assen zien wel mogelijkheden voor ontwikkelingen en willen tijdens de planvorming ook ideeën en gedachten horen van andere organisaties. Op deze manier kunnen de bovengenoemde partijen toch meedenken in de plannen.

Uit de standpunten blijkt dat de betrokken partijen mogelijkheden zien voor natuurontwikkeling en hier graag samen aan willen werken. Belangrijk dat mogelijkheden voor water vasthouden en recreatie in de uitwerking wordt meegenomen.

Hoofdstuk 5: Actorenanalyse.pdf